Acte legislative / normative

 • Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;
 • Legea nr. 272. din 23.12.2011 apelor;
 • Legea nr. 1402/24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;
 • Legea nr. 913/30.03.2000 condominiului în fondul locativ;
 • Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe;
 • Legea nr. 19 din 04.03.2016 metrologiei;
 • Legea nr .182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile;
 • Hotărârea de Guvern nr. 950- din 25.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de cănălizare și/sau în corpuri de apă pentru locălitățile urbane și rurale;
 • Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și dc canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 357 din 27.09.2019;
 • Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției nr. 489/2019 din 20.12.2019;
 • Metodologia privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin hotarârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 270 din 16.12.2015;
 • Regulamentul-cadru cu privire ,la indicatorii de performanță ai serviciului Public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 356 din 27.09.2019;
 • Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotarârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 357 din 27.09.2019;
 • Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.358/2019 din 27.09.2019;
 • Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.359/2019 din 27.09.2019;
 • Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de autoritatea administației publice locale;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimenatare cu apă și de canalizare aprobat de autoritatea administației publice locale;
 • Indicatorii de peformanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale;
 • Tarife:
  • pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă;
  • pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate;
  • pentru serviciile auxiliare
  • servicii prestate: Informarea consumatorilor cu privire la întreruperile planificate (durata) și întreruperile neplanificate.