Servicii

Sarcinile de bază ale Întreprinderii sunt:

 • Alimentarea orașului cu apă potabilă
 • Evacuarea apelor reziduale
 • Asigurarea păstrării și folosirii obiectelor apeductului, canalizării
 • Efectuarea în termen a reparației curente și capitale, reconstrucției obiectelor de apeduct și canalizare, stației de purificare, altor obiecte ale Întreprinderii
 • Prestarea serviciilor de transport, serviciilor de reparație a obiectelor de apeductului și canalizației și altor servicii persoanelor fizice și juridice, care nu contravin legislației în vigoare
 • Realizarea măsurilor vizând ameliorarea indicilor economici și majorarea rentabilității activității Întreprinderii de alimentare cu apă și canalizare
 • Asigurarea aplicării corecte a prețurilor și tarifelor, conform legislației în vigoare
 • Elaborarea și realizare măsurilor pentru protecția muncii, îmbunătățirea condițiilor de muncă

Aria de acoperire a serviciilor ÎM ”Apă-Canal” Căușeni cuprinde teritoriul orașului Căușeni.

Pentru realizarea scopurilor și sarcinilor prevăzute de Statut, Întreprinderea desfășoară următoarele genuri de activitate:

 • Activitatea principală cu diferite mărfuri, materiale, utilaj pentru deservirea consumatorilor și necesitățile de reparație a obiectelor de apeduct și canalizare
 • Prestarea serviciilor intens medicale și schimb
 • Elaborează acțiuni de ameliorare a indicilor economici și ridicare a rentabilității Întreprinderii, consolidarea disciplinei de muncă și aplicarea corectă a prețurilor și tarifelor
 • Dispecerizarea şi automatizarea proceselor de producţie, utilizarea efectivă şi raţională a

utilajului, energiei electrice, apei potabile, materiei prime şi materialelor

 • Ţine evidenţa contabilă şi statistică, pregăteşte şi prezintă la timp dările de seamă, organizează acţiuni pentru păstrarea proprietăţii municipale
 • Execută şi aplică măsuri pentru protecţia muncii, tehnica securităţii anti incendiare, precum şi aplică realizările de inovare şi raţionalizare
 • Asigură selectarea, angajarea şi instruirea personalului

Examinează sugestiile, cererile şi reclamaţiile cetăţenilor, efectuează acţiuni de soluţionare corectă şi operativă a problemelor, care se conţin în adresări.