Noutăți

Achiziții produse petroliere 2022

ANUNȚ /INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Nr.2 din 26.11.2021

La procedura de achiziție a bunurilor /serviciilor prin cererea

ofertelor de prețuri

( Formatuldocumentului nu va fi modificat )

1.Denumirea autorității contractante :  ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

2. IDNO :  1003608150309

3.Tip procedură achiziție :   Cererea ofertelor de preț

4. Obiectul achiziției :Produse petroliere (Benzină , motorină , GPL)

5.Cod CPV  : 09100000-0 .

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării

Produse petroliere (Benzină ,motorină , GPL)

Conform necesităților      ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

( în continuare –  Cumpărător ) pentru perioada bugetară 2022 , este alocată suma necesară din :   surse  financiare proprii

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați , care îi pot satisface necesitățile , să participe la procedura de achiziție privind livrarea / prestarea următoarelor bunuri / servicii :

nr .d/oCod CPVDenumirea bunurilor/ serviciilor solicitateUnitatea de măsurăCantitatea anualăSpecificarea tehnică deplină solicitată.Standarde de referință
1 09132000-3Benzină, cu cifra octanică minimă de 95,0 , determinată după metoda   ,, Research „, standardul de referință: SM226:2002/A1Litri13600Benzină, cu cifra octanică minimă de 95,0 , determinată după metoda        ,, Research „, standardul de referință: SM226:2002/A1
29134200Motorină standardul de referință  :  GOST 305-82/L-0,2-62(pentru perioada caldă a anului ), GOST 305-82/Z-0,2-35      ( pentru perioada rece a anului)Litri17000Motorină standardul de referință  :  GOST 305-82/L-0,2-62(pentru perioada caldă a anului ), GOST 305-82/Z-0,2-35( pentru perioada rece a anului)
309133000-0Gaz lichifiat (GPL)standart de referință SM SR EN 589+A1 : 2016Litri1300Gaz lichifiat (GPL)standart de referință SM SR EN 589+A1 : 2016

6.Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale  : Produse petroliere disponibile în stoc , rețea extinsă a stațiilor de distribuire a combustibilului , situate favorabile în raza orașului Căușeni , pentru produsele petroliere ofertanții vor propune reduceri fixe de la prețul de panou valabile pentru toată perioada valabilității contractului

7. Documentele/cererile de calificare pentru operatorii economici include următoarele  :

nr. d/oDenumirea documentului/ cerințeiCerințe suplimentare față de documentObligativitatea
1Formularul oferteiconform anexei nr.6 la Regulamentul 24/2017da
2Formularul informații generale despre oferantconform anexei nr.7 la Regulamentul 24/2017da
3Formular  experiență similar ultimii 3 ani , după caz și pentru angajații calificațiconform anexei nr.8 la Regulamentul 24/2017da
4Formular  declarație privin deligibilitateconform anexei nr.9 la Regulamentul 24/2017da
5Certificat privind lipsa sau existența restanțelorOriginal.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului .da
6Copia situației financiare pentru anul 2019 .Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului .da
7Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridiceOriginal.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului .da
8Copia licenței de activitate și anexaOriginal.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului .da
9Copia autorizației de funcționareOriginal.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului .da
10Certificatul de agreare pentru vehiculele care transport anumite marfuri periculoase (ADR)Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului .da
11Copia autorizației pentru testarea recipiențilorOriginal.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului .da

8.Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos  :

a) Denumirea autorității contractante :  ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

b) Adresa  : or. Căușeni ,str . PetreVechi , nr. 79

c) Tel .: 024322907

d) Fax : 024322907

e) E- mail : al.gilca@yandex.ru

f)Numele și funcția persoanei responsabile : Gâlcă Alexandru , director ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

9.Întocmirea ofertelor :Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar , fără corectări , cu număr și dată de ieșire , cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate :

  • Până la : 11:00
  • pe : data de 13 decembrie 2021 termenul limită .
  • pe adresa : or.Căușeni , str.PetreVechi , nr.79 sau e- mail : al.gilca@yandex.ru

Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor: 13.12.2021  ora 1100 .

Ofertele întârziate vor fi respinse .

10.Criteriul de atribuire este : – Preț max.90% sau 90 pct , cel mai bun preț va fi punctat maximal , iar celelalte oferte vor fi cu câte 1 pct .mai puțin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăși cel mai bun preț  ;

  • Facilitatea pentru alte condiții ( inclusiv vacanța de plată , termenul de livrare ,  etc.) – max. 10% sau 10 pct.Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiții , cu excepția prețului ofertat , I se va acorda punctajul maximal , iar celorlalte oferte , in dependență de avantajele prevăzute , li se va acorda cu câte un punctaj mai mic .

11.Termenul de valabilitate a ofertelor : minim 60 zile

12.Garanția pentru ofertă : Nu se cere .

13.Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor la adresa :

Adresa : mun.Chișinău , bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162(et.11) .MD 2004  ;

Tel ./ Fax/ e-mail : 022-820 652 , 022 820 651 , contestatii@ansc.md

Conducătorul grupului de lucru                                                                                   L.Ș.

Ex.L.Gâlcă

Tel.024322907