Achiziții

Achiziții produse petroliere

 

 

 

ANUNȚ /INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Nr.1 din 10.12.2019

 

La procedura de achiziție a bunurilor /serviciilor prin cererea

ofertelor de prețuri

( Formatuldocumentului nu va fi modificat )

1.Denumirea autorității contractante :  ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

 1. IDNO :  1003608150309

3.Tip procedură achiziție :   Cererea ofertelor de preț

 1. Obiectul achiziției :Produse petroliere (Benzină , motorină , GPL)

5.Cod CPV  : 09100000-0 .

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării

Produse petroliere (Benzină ,motorină , GPL)

Conform necesităților      ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

( în continuare –  Cumpărător ) pentru perioada bugetară 2020 , este alocată suma necesară din :   surse  financiare proprii

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați , care îi pot satisface necesitățile , să participe la procedura de achiziție privind livrarea / prestarea următoarelor bunuri / servicii :

nr

.d/o

Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea anuală Specificarea tehnică deplină solicitată.Standarde de referință
1 09132000-3 Benzină, cu cifra octanică minimă de 92,0 , determinată după metoda   ,, Research „, standardul de referință: SM226:2002/A1 litri 400 Benzină standardul de referință : SM226:2002/A1
2  09132000-3 Benzină, cu cifra octanică minimă de 95,0 , determinată după metoda   ,, Research „, standardul de referință: SM226:2002/A1 litri 9600 Benzină, cu cifra octanică minimă de 95,0 , determinată după metoda        ,, Research „, standardul de referință: SM226:2002/A1
3 9134200 Motorină standardul de referință  :  GOST 305-82/L-0,2-62(pentru perioada caldă a anului ), GOST 305-82/Z-0,2-35      ( pentru perioada rece a anului) litri 16000 Motorină standardul de referință  :  GOST 305-82/L-0,2-62(pentru perioada caldă a anului ), GOST 305-82/Z-0,2-35( pentru perioada rece a anului)
4 09133000-0 Gaz lichifiat (GPL)standart de referință SM SR EN 589+A1 : 2016 litri 900 Gaz lichifiat (GPL)standart de referință SM SR EN 589+A1 : 2016

6.Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale  : Produse petroliere disponibile în stoc , rețea extinsă a stațiilor de distribuire a combustibilului , situate favorabile în raza orașului Căușeni , pentru produsele petroliere ofertanții vor propune reduceri fixe de la prețul de panou valabile pentru toată perioada valabilității contractului .

 1. Documentele/cererile de calificare pentru operatorii economici include următoarele  :
nr.

d/o

Denumirea documentului/ cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea
1 Formularul ofertei conform anexei nr.6 la Regulamentul 24/2017 da
2 Formularul informații generale despre oferant conform anexei nr.7 la Regulamentul 24/2017 da
3 Formular  experiență similar ultimii 3 ani , după caz și pentru angajații calificați conform anexei nr.8 la Regulamentul 24/2017 da
4 Formular  declarație privin deligibilitate conform anexei nr.9 la Regulamentul 24/2017 da
5 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
6 Copia situației financiare pentru anul 2017ori 2018 Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
7 Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
8 Copia licenței de activitate și anexa Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
9 Copia autorizației de funcționare Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
10 Certificatul de agreare pentru vehiculele care transport anumite marfuri periculoase (ADR) Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
11 Copia autorizației pentru testarea recipienților Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da

8.Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos  :

 1. a) Denumirea autorității contractante :  ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”
 2. b) Adresa  : or. Căușeni ,str . PetreVechi , nr. 79
 3. c) Tel .: 024322907
 4. d) Fax : 024322907
 5. e) E- mail : al.gilca@yandex.ru

f)Numele și funcția persoanei responsabile : Gâlcă Alexandru , director ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

9.Întocmirea ofertelor :Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar , fără corectări , cu număr și dată de ieșire , cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate :

 • Până la : 11:00
 • pe : data de 23 decembrie 2019 termenul limită .
 • pe adresa : or.Căușeni , str.PetreVechi , nr.79 sau e- mail : al.gilca@yandex.ru

Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor: 23.12.2019  ora 1100 .

Ofertele întârziate vor fi respinse .

10.Criteriul de atribuire este : – Preț max.90% sau 90 pct , cel mai bun preț va fi punctat maximal , iar celelalte oferte vor fi cu câte 1 pct .mai puțin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăși cel mai bun preț  ;

 • Facilitatea pentru alte condiții ( inclusiv vacanța de plată , termenul de livrare ,  etc.) – max. 10% sau 10 pct.Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiții , cu excepția prețului ofertat , I se va acorda punctajul maximal , iar celor lalte oferte , in dependență de avantajele prevăzute , li se va acorda cu câte un punctaj ma imic .

11.Termenul de valabilitate a ofertelor : minim 60 zile

12.Garanția pentru ofertă : Nu se cere .

13.Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor la adresa :

Adresa : mun.Chișinău , bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162(et.11) .MD 2004  ;

Tel ./ Fax/ e-mail : 022-820 652 , 022 820 651 , contestatii@ansc.md

 

Conducătorul grupului de lucru                                                                                   L.Ș.

Ex.L.Gâlcă

Tel.024322907