Achiziții

Achiziționarea contoarelor de apă rece

 

 

 

ANUNȚ /INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Nr.3 din 08.08.2018

 

La procedura de achiziție a bunurilor prin cererea

ofertelor de prețuri

( Formatuldocumentului nu va fi modificat )

1.Denumirea autorității contractante :  ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

 1. IDNO :  1003608150309

3.Tip procedură achiziție :   Cererea ofertelor de preț

 1. Obiectul achiziției : Achiziționarea contoarelor de apă rece

5.Cod CPV  : 38421110-3 .

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării contoatelor de apă rece .

Conform necesităților            ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

( în continuare –  Cumpărător ) pentru 12 luni consecutive , este  alocată suma necesară din :   surse  financiare proprii .

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați , care îi pot satisface necesitățile , să participe la procedura de achiziție privind livrarea / prestarea următoarelor bunuri  :

nr

.d/o

Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea de măsură Cantita

Tea

anuală

Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde

de referință

1 38421110-3 Contor de apă d 15 unitate 20 SM EN ISO 4064-1:2015
2 38421110-3 Contor de apă d-80 unitate 2 SM EN ISO 4064-1:2015
3 38421110-3 Contor de apă d 25 unitate 3 SM EN ISO 4064-1:2015
4 38421110-3 Contor de apă d 32 unitate 3 SM EN ISO 4064-1:2015
5 38421110-3 Contor de apă d 40 unitate 4 SM EN ISO 4064-1:2015
6 44111530-5 Niplu1/2 M x 1/2M buc. 20 GOST 6357 ISO 228 EN 10226  , EN12165
7 44411100-5 Robinet F.I.x F.E.cu mâner future  D 15 mm buc. 20 SM GOST 21345:2008
8 35121500-3 Sigiliu buc. 1000 Ordin nr.299 din 28.09.2011 al M.F.
9 44330000-3 Cordon de inox m 1000
10 62200011-5 Clapeta de sens unic  d 15 unitate 20 LRO 096008 ISO 9001 DCV8 DIN 2501 și EN 1092

 

6.Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale  : Materiale disponibile în stoc , rețea extinsă a magazinelor , situate la o distanță favorabilă  de orașul  Căușeni , pentru materiale ofertanții vor propune reduceri fixe valabile pentru toată perioada valabilității contractului .

 

 1. Documentele/cererile de calificare pentru operatorii economici include următoarele  :
nr.

d/o

Denumirea documentului/ cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea
1 Formularul ofertei conform anexei nr.6 la Regulamentul 24/2017 da
2 Formularul in formații generale

despre oferant

conform anexei nr.7 la Regulamentul 24/2017 da
3 Formular  experiență similar ultimii 3 ani , după caz și pentru angajații calificați conform anexei nr.8 la Regulamentul 24/2017 da
4 Formular  declarație privind deligibilitate conform anexei nr.9 la Regulamentul 24/2017 da
5 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
6 Copia situației financiară pentru anul 2017 Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și

ștampilei participantului .

da
7 Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și

ștampilei participantului .

da
8 Copia licenței de activitate și anexa Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
9 Copia autorizației de funcționare Original.Confirmat prin aplicarea  semnăturii și ștampilei participantului . da
10 Certificatul de agreare pentru vehiculele care transport anumite marfuri periculoase (ADR) Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
11 Copia autorizației pentru testarea recipienților Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da

 

 1. Durata contractului – 12 luni .

9.Operatorii economici interesați pot obține informație  suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos  :

 1. a) Denumirea autorității contractante :  ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”
 2. b) Adresa  : or. Căușeni ,str . Petre Vechi , nr. 79
 3. c) Tel .: 024322907
 4. d) Fax : 024322907
 5. e) E- mail : al.gilca@yandex.ru

f)Numele și funcția persoanei responsabile : Gâlcă Alexandru .

 

10.Întocmirea ofertelor : Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar , fără corectări , cu număr și dată de ieșire , cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate :

 • Până la : 10:00
 • pe :  data de 16 augut 2018 ,  termenul limită .
 • pe adresa : or.Căușeni , str.PetreVechi , nr.79 sau e- mail : al.gilca@yandex.ru

 

Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor: 16.08.2018 ora 1000

 

      Ofertele întârziate vor fi respinse .

11.Criteriul de atribuire este : – Preț max. 90% sau 90 pct , cel mai bun preț va fi punctat maximal , iar celelalte oferte vor fi cu câte 1 pct .mai puțin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăși cel mai bun preț  ;

 • Facilitatea pentru alte condiții ( inclusiv vacanța de plată , termenul de livrare ,  etc.) – max. 10% sau 10 pct. Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiții , cu excepția prețului ofertat , i se va acorda punctajul maximal , iar celorlalte oferte , in dependență de avantajele prevăzute , li se va acorda cu câte un punctaj mai mic .

12.Termenul de valabilitate a ofertelor : minim 60 zile

13.Garanția pentru ofertă : Nu se cere .

14.Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor la adresa : Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  ;

Adresa :mun.Chișinău , bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162(et.11) .MD 2004  ;

Tel ./ Fax/ e-mail : 022-820 652 , 022 820 651 , contestatii@ansc.md

 

 

 

 

             Conducătorul grupului de lucru                                                   A,Gâlcă

 

 

 

L.Ș.

 

 

 

 

Ex.L.Gâlcă

Tel.024322907

 

 

 

 

Apa-Canal-Causeni

Adaugă un comentariu

Click here to post a comment