Noutăți

Achiziționarea pompelor

 

ANUNȚ /INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Nr.5  din 18.10.2018

 

la procedura de achiziție a bunurilor /serviciilor prin cererea

ofertelor de prețuri

( Formatuldocumentului nu va fi modificat )

1.Denumirea autorității contractante :  ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

 1. IDNO :  1003608150309

3.Tip procedură achiziție :   Cererea ofertelor de preț

 1. Obiectul achiziției : Achiziționarea Grupelor de Pompe

5.Cod CPV  :     42120000-6              .

Aces anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării Grupelor de  Pompe

Conform necesităților      ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

( încontinuare –  Cumpărător ) pentru perioada anului 2018 , este alocată suma necesară din :   surse  financiare  proprii

Cumpărătorul  invită operatorii economici interesați , care îi pot satisface necesitățile , să participe la procedura de achiziție privind livrarea  următoarelor bunuri  :

 

 

Lotul I : Pompă centrifugă  pentru pomparea apei potabile , conform tabelei :

 

1 42120000-6 Pompă centrifugă Buc. 1 – Debit total calculat (nominal):100m3/ h ,

-Înălțimea de pompare : 68 m ,

–Presiunea de aspirație – 0,05Mpa ,

-Randamentul pompei : % ;

-Deconectarea pompei de bază are loc la Q= 0 ,

-Carcasă de aspirație și refulare : oțel inoxidabil ,

-Rotoare , camera etaje , oțel inoxidabil ,

-Arborele – oțel inoxidabil ,

-Fluidul vehiculat : Apă potabilă,

-Temperatura mediului ambiant : 200C (Max:400C

 

Lotul II : Grup de pompe centrifuge  pentru pomparea apei potabile , conform tabelei :

Nr.

d/o

Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea

de

măsură

Cantitatea

anuală

Specificarea tehnică deplină solicitată.Standarde de referință
1 42120000-6 Pompe centrifuge Buc. 1+1

(1 activă+

1 rezervă)

– Debit total calculat (nominal): 3m3/ h ,

-Înălțimea de pompare : 20 m ,

–Presiunea de aspirație – 20 m ,

-Presiune de refulare – 40 m,

-Randamentul pompei : % ;

-Conectarea și deconectarea fără șocuri de presiune a pompei de bază și de vârf prin convertizor de frecvență integrat în motorul fiecărei pompe ,

-Deconectarea pompei de bază are loc la Q= 0 ,

-Comanda automată în funcție de semnalul traducătorului montat pe refulare ,

-Carcasă de aspirație și refulare : oțel inoxidabil ,

-Rotoare , camera etaje , oțel inoxidabil , cu axa verticală ,

-Fluidul vehiculat :Apă potabilă,

-Temperatura mediului ambient :200C (Max:400C)

Alte condiții speciale

Grupul de pompe trebuie să includă în mod obligatoriu :1+1 electropompe centrifuge ,

-Clapete de sens unic – 1 buc/pompă,

-Robinete /vane de închidere montaj între flanșe-2 buc/pompă, racordul de aspirați și refulare ,

 

– Tablou de control și automatizare , care trebuie să asigure :

*protecție la scurt circuit ,

*protecție la supracurent (suprasarcină,porniri grele , blocare motor),

*protecție la tensiune minimă și maximă ,

*protecție la lipsa fazei

(antibifazic) ,

*protecție la lipsa curentului

(înfășurare întreruptă , contactor defect,etc.)

*protecție la succesiunea incorectă a fazelor,

*protecție la supraîncălzirea bobinajului ,

*protecție la lipsa apei (cu traductor),

*rotirea (succesiunea ) pompelor în funcțiune ,

*comandă manual / automată ,

* toate lămpile de alarmă și poziție , butoanele, mânerele de dirijare vor fi gravate/ etichetate cu text în limba română ,

*gradul de protecție a tabloului de control și automatizare : IP54 ,

 

-Senzorii de presiune : setul de pompre va fi dotat cu 2 senzori de presiune montați pe colectorul de refulare și aspirație ,

*senzorii vor fi prevăzuți cu robinete de izolare , tip cu bilă,

*clasa de prorecție : IP67 ,

*precizia :0,5% ,

*alimentarea cu energie electrică :12/24V ,

*semnal de ieșire : 4-20mA,

 

– Pe colectorul de aspirație și refulare , vor fi montate manometere ,

*manometrele vor fi cu o precizie  2% ,

*manometrele vor avea cadrane rotunde , cu diametrul de 90mm, fiind gradate în metri col.apă ,

*manometrele vor fi prevăzute cu robinete de izolare, tip cu bilă ,

*mecanizmul manometrului va fi etanșat de lichidul măsurat , printr-o diafragmă sau o capsulă , și va fi umplut cu ulei de silicon sau altă substanță aprobată ,

*înainte de punere în exploatare fiecare manometru va fi testat , fiind emis un certificat testare care îi confirm precizia necesară ,

– Colectoare aspirație și refulare:

*materialul – oțel inoxidabil , cu o rezidență la coroziune nu mai mică decât cea asigurată de un oțel 18% crom – 8% nichel, EN 10213-4 ,

*îmbinarea colector-armatură , prin flanșe ,

*flanșele vor fi din oțel inoxidabil , sudabile cu diametrul corespunzător țevilor pe care se sudează,   *fețele flanșelor vor fi sudate astfel în cât să formeze un unghi de 900 cu linia de centru a țevii sau armaturii ,

-Șuruburile și piulițele de stranger a îmbinărilor prin flanșe :

*toate șuruburile de ancorare , cât și șuruburile și piulițele de strângere , vor din oțel inoxidabil cu rezistență mare la tracțiune de clasa 316 S31 conform BS 970,

*toate piulițele și șuruburile de stranger vor fi filetate conform BS 3643 ,,Filete metrice ISO , Partea 2 ,,Limite și toleranțe pentru material la filete cu pas mare ” , fiind prevăzute șaibe cu grosimea de 3mm atât sub șurub cât și sub piulițe ,

*toate capurile de sub șurub și piulițe vor fi hexagonale.Iar lungimea tuturor șuruburilor va fi astfel încât , atunci când piulița este montată și strânsă , partea filetată să fie acoperită cu piuliță și să iasă în afara acesteia cu cel mult jumătate din diametrul șurubului .

– Placa de bază sau cadrul comun:elementele instalației,pompele , vor fi bine fixate și aliniate pe o placă de bază sau un cadru comun :

*placa de bază sau cadrul comun să fie nivelat , aliniat și strâns pe fundația setului de pompe .

Lotul III : Pompă submersibilă pentru pomparea apei din fântâni arteziene , conform tabelei :

1 42120000-6 Pompă submersibilă buc 1 -Debit (nominal) : 30 m3/h ,

-Înălțimea de pompare : 40 m ,

-Rotoare , camere etaje , carcasă, oțel inoxidabil ,

-Fluidul vehiculat : Apă potabilă,

-conținutul de particule solide în fluidul vehiculat :

-Temperatura mediului de funcționare : 250C ,

-Racordul de refulare al pompei , filet : 2 ½,

 

 

6.Termenul de livrare solicitat și locul destinației finale  : Grupe de Pompe disponibile în stoc , pentru ofertanții care vor propune reduceri fixe valabile pentru toată perioada valabilității contractului .

7.Termenul de exploatare a pompelor – minim 15 ani din momentul punerii în funcțiune .

8.Condiții generale – Bunurile furnizate trebuie să corespundă caracteristicelor , standardelor de referință și normativelor tehnice în vigoare , să aibă certificate de confirmare și vor fi verificate la livrare , dare în exploatare .

 1. Documentele/cererile de calificare pentru operatorii economici include următoarele  :
nr.

d/o

Denumirea documentului/ cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea
1 Formularul ofertei conform anexei nr.6 la Regulamentul 24/2017 da
2 Formularul informații generale despre oferant conform anexei nr.7 la Regulamentul 24/2017 da
3 Formular  experiență similară ultimii 3 ani , după caz și pentru angajații calificați conform anexei nr.8 la Regulamentul 24/2017 da
4 Formular  declarație privind eligibilitate conform anexei nr.9 la Regulamentul 24/2017 da
5 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
6 Copia situației financiare pentru anul 2017 Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
7 Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
8 Copia licenței de activitate și anexa Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
9 Copia autorizației de funcționare Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
10 Scrisoare-garanție privind dispunerea de mijloace de transport și mecanisme , proprii sau contractate , cu specificarea listei și informației despre acestea , Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
11 Bunurile la livrare vor fi însoțite de certificate de garanție ,certificate de calitate și conformitate , fișa tehnică , manualul de întreținere și exploatare. Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da

10.Bunurile vor fi  livrate în ambalajul propriu , original de la producător .

11.Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos  :

 1. a) Denumirea autorității contractante :  ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”
 2. b) Adresa  : or. Căușeni ,str . PetreVechi , nr. 79
 3. c) Tel .: 024322907 , 024322504
 4. d) Fax : 024322907
 5. e) E- mail : al.gilca@yandex.ru

f)Numele și funcția persoanei responsabile : Gâlcă Alexandru .

 1. Prezentarea și înregistrarea ofertelor :

      –  Setul de documente  , cu aplicarea ștampilei umede urmează să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate , separate (original și copie), într-un plic extern .

– Partea din față a plicurilor va conține următoarea inscripție Întreprinderea ,,________________,, depune prezenta ofertă pentru a participa la licitația privind achiziționarea _________________,  efectuată de către  ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”.Adresa juridică a întreprinderii , numele , prenumele , telefonul mobil și e-mail-ul persoanei responsabile .

– Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate până la data limită de depunere a acestora și în ordinea cronologică a primirii acestora .

13.Întocmirea ofertelor :Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar , fără corectări , cu număr și dată de ieșire , cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate :

 • Până la : 11:00
 • pe : data de 26 octombrie 2018 termenul limită .
 • pe adresa : or.Căușeni , str.Petre Vechi , nr.79 sau e- mail : al.gilca@yandex.ru

 

Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor: 26.10.2018 ora 1100.

 

      Ofertele întârziate vor fi respinse .

14.Criteriul de atribuire este : – Preț max.90% sau 90 pct , cel mai bun preț va fi punctat maximal , iar celelalte oferte vor fi cu câte 1 pct .mai puțin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăși cel mai bun preț  ;

 • Facilitatea pentru alte condiții ( inclusiv vacanța de plată , termenul de livrare ,  etc.) – max. 10% sau 10 pct. Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiții , cu excepția prețului ofertat , i se va acorda punctajul maximal , iar celorlalte oferte , in dependență de avantajele prevăzute , li se va acorda cu câte un punctaj mai mic .

15.Termenul de valabilitate a ofertelor : minim 60 zile .

16.Garanția pentru ofertă : Nu se cere .

17.Condiții de garanție și exploatare :

     – Termen de garanție confirmat de către producător : minim 2 ani din momentul punerii în funcțiune ,

– Termen de exploatare a utilajului confirmat de către producător : minim 15 ani din momentul punerii în funcțiune .

18.Comisia de licitație nu acceptă  dacă :

    – Oferta nu conține informația solicitată în invitația de participare sau nu corespunde cerințelor stipulate în acesta .

– Ofertantul a prezentat documente ce derulează sau conțin informații false ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerințele enunțate în invitația de participare ,

19.Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor la adresa : Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  ;

Adresa : mun.Chișinău , bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162(et.11) .MD 2004  ;

Tel ./ Fax/ e-mail : 022-820 652 , 022 820 651 , contestatii@ansc.md

 

 

 

Conducătorul  Grupului de lucru                                                            A.Gâlcă                                                 

 

 

L.Ș.

 

Ex.L.Gâlcă,

Tel.024322907