Noutăți

Achiziționarea țevilor și accesoriilor

 

 

ANUNȚ /INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Nr.4 din 08.08.2018

 

La procedura de achiziție a bunurilor prin cererea

ofertelor de prețuri

( Formatuldocumentului nu va fi modificat )

1.Denumirea autorității contractante :  ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

 1. IDNO :  1003608150309

3.Tip procedură achiziție :   Cererea ofertelor de preț

 1. Obiectul achiziției : Achiziția țevilor și accesorilor

5.Cod CPV  : 44160000-9 .

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării

țăvilor și accesorilor .

Conform necesităților            ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

( în continuare –  Cumpărător ) pentru perioada a 12 luni consecutive , este  alocată suma necesară din :            surse  financiare proprii .

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați , care îi pot satisface necesitățile , să participe la procedura de achiziție privind livrarea / prestarea următoarelor bunuri  :

nr

.d/o

Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea de măsură Cantita

Tea

anuală

Specificarea Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde

de referință

1 44160000-9 Țeavă  d 63  metal m 150 PE 100 PN10 SDR 17 D 76 1)SR ISO 4427

2)HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

2 44160000-9 Țeavă  d 50 metal m 288 PE 100 PN10 SDR 17 D 50 1)SR ISO 4427

2)HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

3 44160000-9 Țeavă  d  25 metal m 238 PE 100 PN10 SDR 17 D 25 1)SR ISO 4427

2)HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

4 44160000-9 Țeavă d 200  polietelen m 30 PE 100 PN10 SDR 17 D 200 1)SR ISO 4427

2)HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

5 44160000-9 Țeavă  d 100  polietelen m 754 PE 100 PN10 SDR 17 D 100 1)SR ISO 4427

2)HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

6 44160000-9 Țeavă  d 57  metal m 371 PE 100 PN10 SDR 17 D 57 1)SR ISO 4427

2)HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

7 44160000-9 Țeavă  diferite  metal m 400 PE 100 PN10 SDR 17 D … 1)SR ISO 4427

2)HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

8 44160000-9 Țeavă  d 32 metal m 235 PE 100 PN10 SDR 17 D 32 1)SR ISO 4427

2)HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

9 44160000-9 Țeavă d 160 polietelen m 300 PE 100 PN10 SDR 17 D 160 1)SR ISO 4427

2)HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

10 44411100-5 Robinet de reglaj d 20 unitate 21 Fi-Fi mâiner lung D20mm SM GOST 21345:2008
11 44411100-5 Robinet de reglaj d 25 unitate 15 Fi-Fi mâiner lung D25mm SM GOST 21345:2008
12 44411100-5 Robinet de reglaj  d 50 unitate 112 Fi-Fi mâiner lung D50mm SM GOST 21345:2008
13 44411100-5 Robinet  de reglaj d 15 unitate 25 Fi-Fi mâiner lung D15mm SM GOST 21345:2008
14 44411100-5 Robinet  de reglaj d 32 unitate 15 Fi-Fi mâiner lung D32mm SM GOST 21345:2008
15 44411100-5 Robinet  de reglaj d  40 unitate 15 Fi-Fi mâiner lung D40mm SM GOST 21345:2008
16 44411100-5 Robinet  de reglaj diferite unitate 12 Fi-Fi mâiner lung D63mm SM GOST 21345:2008
17 44411100-5 Robinet  de reglaj  diferite unitate 20 Fi-Fi mâiner lung D… mm SM GOST 21345:2008
18 19732000-6  Furtun d 50 din plastic m 2500 M-M GOST 18698-79
19 19732000-6 Furtun din plastic d-100 m 200 GOST 18698-79
20 19732000-6 Furtun din plastic diferit m 39 GOST 18698-79
21 19732000-6 Furtun din plastic d 32 m 378 GOST 18698-79
22 19732000-6 Furtun  din plastic d 80 m 50 GOST 18698-79
23 19732000-6 Furtun din plastic d 20 m 456 GOST 18698-79
24 19732000-6 Furtun din plastic d 25 m 167 GOST 18698-79
25 19732000-6 Furtun din plastic d  63 m 777 GOST 18698-79
26 Hamut pentru țăvi piese de branșare unitate 111 GOST 10362-76
27 44212382-0 Vană din fontă d 80 pentru țăvi unitate 2 DN 80 PN 10 1)GOST 5762-2002

2) HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

28 44212382-0 Vană fontă închidere metal   d 150 unitate 13 DN 150  PN 10 1)GOST 5762-2002

2) HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

29 44212382-0 Vană din fontă  d 200 unitate 12 DN 200 PN 10 1)GOST 5762-2002

2) HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

30 44212382-0 Vană  din fontă d  50 unitate 37 DN 50 PN 10 1)GOST 5762-2002

2) HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

31 44212382-0 Vană din fontă  d 100 unitate 3 DN 100 PN 10 1)GOST 5762-2002

2) HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

32 Zgon  diferite unitate 26 GOST 8954-75
33 19732000-6 Mufa  d 150 unitate 2 GOST 8954-75
34 19732000-6 Mufa  d  63 unitate 26 GOST 8954-75
35 19732000-6 Mufa fontă d  20 unitate 15 GOST 8954-75
36 19732000-6 Mufa  fontă d  25 unitate 17 GOST 8954-75
37 19732000-6 Mufa fontă d  15 unitate 19 GOST 8954-75
38 19732000-6 Mufa fontă d  50 unitate 155 GOST 8954-75
39 19732000-6 Mufa fontă d  32 unitate 11 GOST 8954-75
40 19732000-6 Mufa reduse d  110 unitate 2 GOST 8954-75
41 19732000-6 Dop pentru țăvi d 50 unitate 29 1)SR ISO 4427

2)HG 226 din 29.02.08 RT cu privire la produsele pentru construcții

 

6.Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale  : Materiale disponibile în stoc , rețea extinsă a magazinelor , situate favorabil  în raza orașului Căușeni , pentru materiale ofertanții vor propune reduceri fixe valabile pentru toată perioada valabilității contractului .

 

 1. Documentele/cererile de calificare pentru operatorii economici include următoarele  :
nr.

d/o

Denumirea documentului/ cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea
1 Formularul ofertei conform anexei nr.6 la Regulamentul 24/2017 da
2 Formularul informații generale despre oferant conform anexei nr.7 la Regulamentul 24/2017 da
3 Formuar  experiență similar ultimii 3 ani , după caz și pentru angajații calificați conform anexei nr.8 la Regulamentul 24/2017 da
4 Formular  declarație privin deligibilitate conform anexei nr.9 la Regulamentul 24/2017 da
5 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
6 Copia situației financiar pentru anul 2017 Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
7 Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
8 Copia licenței de activitate și anexa Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
9 Copia autorizației de funcționare Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
10 Certificatul de agreare pentru vehiculele care transport anumite marfuri periculoase (ADR) Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da
11 Copia autorizației pentru testarea recipienților Original.Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului . da

 

8.Durata contractului – 12 luni .

9.Operatorii economici interesați pot obține informație  suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos  :

 1. a) Denumirea autorității contractante :  ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”
 2. b) Adresa  : or. Căușeni ,str . PetreVechi , nr. 79
 3. c) Tel .: 024322907
 4. d) Fax : 024322907
 5. e) E– mail : al.gilca@yandex.ru

f)Numele și funcția persoanei responsabile : GâlcăAlexandru .

 

10.Întocmirea ofertelor :Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar , fără corectări , cu număr și dată de ieșire , cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate :

 • Până la : 15:00
 • pe :data de 16 augut 2018 termenul limită .
 • pe adresa : or.Căușeni , str.PetreVechi , nr.79 sau e- mail : al.gilca@yandex.ru

 

Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor: 16.08.2018 ora 1500 .

       Ofertele întârziate vor fi respinse .

11.Criteriul de atribuire este : – Preț max.90% sau 90 pct , cel mai bun preț va fi punctat maximal , iar celelalte oferte vor fi cu câte 1 pct .mai puțin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăși cel mai bun preț  ;

 • Facilitatea pentru alte condiții( inclusiv vacanța de plată , termenul de livrare ,  etc.) – max. 10% sau 10 pct.Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiții , cu excepția prețului ofertat , I se va acorda punctajul maximal , iar celorlalte oferte , in dependență de avantajele prevăzute , li se va acorda cu câte un punctaj mai mic .

12.Termenul de valabilitate a ofertelor : minim 60 zile

13.Garanția pentru ofertă : Nu se cere .

14.Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor la adresa : Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  ;

Adresa :mun.Chișinău , bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162(et.11) .MD 2004  ;

Tel ./ Fax/ e-mail : 022-820 652 , 022 820 651 , contestatii@ansc.md

 

 

                Conducătorul grupului de lucru                                              A.Gâlcă                                                                             

Ex.L.Gâlcă

Tel.024322907