Noutăți

Darea de seamă nr.002

 

 

DAREA DE SEAMĂ

nr._002___

 

privind contractelor de antrepriză

încheiate prin Cererea Ofertelor de Prețuri

 

 

 

“ 28  ”  AUGUST  2018                                                                             or. Căușeni

(locul desfăşurării şedinţei)

 

 

  Autoritatea contractantă:              _____ÎM ,,Apa – Canal Căușeni________________

(instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)

                     IDNO/ IDNP:  _____1003608150309_______________________________

 

               Cererea Ofertelor   de Prețuri:      din “_16__”_august_____2018__

publicată în BAP   “_08__”_august _____2018__

              Obiectul achiziției:  Achiziționarea contoarelor de apă rece

(expunerea succintă a obiectului achiziţiei)

                           Cod CPV:   38421110-3

Sursele de finanțare: ____surse financiare proprii________________________

(Buget de stat, Buget CNAM, Buget CNAS, Surse externe, Alte surse)

 

În rezultatul concursului prin Cererea Ofertelor de Prețuri a fost încheiat cu ofertantul câştigător contractul de achiziţie, după cum urmează:

Nr.

d/o

Denumirea operatorului economic Cod CPV Nr. şi data contractului înregistrat la AAP Nr. şi data Dării de Seamă înregistrată la AAP Valoarea contractului Termenul de valabilitate a contractului
1. SRL Metronom- Com 38421110-3 Nr.002 din 23.08.2018 nr.002 din 24.08.2018 41077,25 12 luni
 

În perioada desfăşurării lucrărilor susnumite au parvenit modificări (micşorarea volumului de lucrări; lucrări suplimentare neprevăzute; modificarea termenului de executare; rezilierea contractului.) după cum urmează:

 

·                N-au parvenit______________________________________________

 

Comentariile, expunerile, propunerile, grupului de lucru pentru achiziţii:

 

·                _n-au  fost comentarii           ________________________________________________

Rezultatele examinării:

 

În baza hotărârii grupului de lucru expusă în procesul verbal Nr. 002  din “ 16 ” august 2018  a fost  încheiat acordul adiţional  Nr._002_ din “ 23 ” 08. 2018 privind:

 

·                Achiziționarea contoarelor de apă rece

 

Prin prezenta dare de samă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea atribuirii contractului prin procedura achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conducătorul grupului de lucru:

 

_______Alexandru   Gâlcă__________          ____________________

(Nume, Prenume)                                                                (Semnătura)

L.Ș.

Executor:        L.Gâlcă

Tel.:                 024322907