Noutăți

Darea de seamă nr.5

 

 

 

                                                         DAREA DE SEAMĂ   nr.004

privind contractelor de antrepriză

încheiate prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 12  ”  noiembrie  2018                                                 or. Căușeni

                                                                                                                                            (locul desfăşurării şedinţei)

 

 

   Autoritatea contractantă:              ÎM ,,Apa – Canal Căușeni

(instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)

                      IDNO/ IDNP:  1003608150309

               Cererea Ofertelor   de Prețuri:       din “ 03”octombrie 2018

                                               publicată în BAP   “03”octombrie  2018

              Obiectul achiziției:  Achiziționarea pieselor de schimb,

                      anvelopelor , acumulatoarelor

                                                  (expunerea succintă a obiectului achiziţiei)

                            Cod CPV:   34900000-6

Sursele de finanțare: surse financiare proprii

(Buget de stat, Buget CNAM, Buget CNAS, Surse externe, Alte surse)

În rezultatul concursului prin Cererea Ofertelor de Prețuri                                         a fost încheiat cu ofertantul câştigător contractul de                                       achiziţie, după cum urmează:

Nr.

d/o

Denumirea operatorului economic

Cod CPV

Nr. şi data contractului înregistrat la AAP

Nr. şi data Dării de Seamă înregistrată la AAP

Valoarea contractului

Termenul de valabilitate a contractului

1.

SRL Agropiese TGR Grup

34900000-6

nr.4 din 05.11.2018

nr.4 din 12.11.2018

101738.04 lei

12 luni

În perioada desfăşurării lucrărilor susnumite au parvenit modificări (micşorarea volumului de lucrări; lucrări suplimentare neprevăzute; modificarea termenului de executare; rezilierea contractului.)                              după cum urmează:

·               N-au parvenit_______________________________

Comentariile, expunerile, propunerile, grupului de lucru pentru achiziţii:

 

·               n-au  fost comentarii           ____

Rezultatele examinării:

 

În baza hotărârii grupului de lucru expusă în procesul verbal Nr. 004  din “ 25 ” octombrie 2018  a fost  încheiat acordul adiţional  Nr._004_ din “ 05 ” 11. 2018 privind:

·               Achiziționarea pieselor de schimb, anvelopelor , acumulatoarelor

 

Prin prezenta dare de samă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea atribuirii contractului prin procedura achiziţiei,                          fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

_______Alexandru   Gâlcă__________            ____________________

(Nume, Prenume)                                                                 (Semnătura)

L.Ș.
Executor:         L.Gâlcă

Tel.:                 024322907