Noutăți

Darea de seamă privind achiziționarea produselor petroliere

 

 

DAREA DE SEAMĂ

nr._001___

privind contractelor de antrepriză

încheiate prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 10  ”  AUGUST  2018                                                                             or. Căușeni

(locul desfăşurării şedinţei)

 

 

   Autoritatea contractantă:              _____ÎM ,,Apa – Canal Căușeni________________

(instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)

                      IDNO/ IDNP:  _____1003608150309_______________________________

 

               Cererea Ofertelor   de Prețuri:       din “_28__”_iunie_____2018__

publicată în BAP   “_28__”_iunie _____2018__

       Obiectul achiziției:  Achiziționarea produselor petroliere (Benzină ,motorină , GPL)

(expunerea succintă a obiectului achiziţiei)

                            Cod CPV:   09100000 – 0

Sursele de finanțare: __surse financiare proprii________

(Buget de stat, Buget CNAM, Buget CNAS, Surse externe, Alte surse)

 

În rezultatul concursului prin Cererea Ofertelor de Prețuri a fost încheiat cu ofertantul câştigător contractul de achiziţie, după cum urmează:

Nr.

d/o

Denumirea operatorului economic Cod CPV Nr. şi data contractului înregistrat la AAP Nr. şi data Dării de Seamă înregistrată la AAP Valoarea contractului Termenul de valabilitate a contractului
1. ,, Lucoil-moldova” 09100000-0 Nr.001 din 06.08.2018 nr.001 din 09.08.2018 376437,50 anul 2018
 

În perioada desfăşurării lucrărilor susnumite au parvenit modificări (micşorarea volumului de lucrări; lucrări suplimentare neprevăzute; modificarea termenului de executare; rezilierea contractului.) după cum urmează:

 

·               N-au parvenit___________________________

 

Comentariile, expunerile, propunerile, grupului de lucru pentru achiziţii:

 

·               _n-au  fost comentarii           ________________________________________________

Rezultatele examinării:

 

În baza hotărârii grupului de lucru expusă în procesul verbal Nr. 001  din “ 30 ” iulie 2018  a fost  încheiat acordul adiţional  Nr._001_ din “ 06 ” 08. 2018 privind:

 

·               Achiziționarea produselor petroliere (Benzină ,motorină , GPL)     

 

Prin prezenta dare de samă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea atribuirii contractului prin procedura achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conducătorul grupului de lucru:

 

Alexandru   Gâlcă__________            ____________________

(Nume, Prenume)                                                                 (Semnătura)

L.Ș.
Executor:         L.Gâlcă

Tel.:                 024322907