Noutăți

Darea de seamă privind contractul la achiziționarea produselor petroliere

 

 

DAREA DE SEAMĂ

nr._001___

 

privind contractelor de antrepriză

încheiate prin Cererea Ofertelor de Prețuri

 

 

 

,,  29  ”  ianuarie  2019                                                                                 or. Căușeni

(locul desfăşurării şedinţei)

 

 

  Autoritatea contractantă:              _____ÎM ,,Apa – Canal Căușeni________________

(instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)

                     IDNO/ IDNP:  _____1003608150309_______________________________

 

               Cererea Ofertelor   de Prețuri:      din “_02__”_ianuarie_____2019__

publicată în BAP   “_02__”_ianuarie _____2019__

              Obiectul achiziției:  Achiziționarea produselor petroliere (Benzină ,motorină , GPL)

(expunerea succintă a obiectului achiziţiei)

                           Cod CPV:   09100000 – 0

Sursele de finanțare: ____surse financiare proprii________________________

(Buget de stat, Buget CNAM, Buget CNAS, Surse externe, Alte surse)

 

În rezultatul concursului prin Cererea Ofertelor de Prețuri a fost încheiat cu ofertantul câştigător contractul de achiziţie, după cum urmează:

Nr.

d/o

Denumirea operatorului economic Cod CPV Nr. şi data contractului înregistrat la AAP Nr. şi data Dării de Seamă înregistrată la AAP Valoarea contractului Termenul de valabilitate a contractului
1. ,, LuKoil-moldova” 09100000-0 Nr.001 din 28.01.2019 nr.001 din 29.01.2019 402990.00 anul 2019
 

În perioada desfăşurării lucrărilor susnumite au parvenit modificări (micşorarea volumului de lucrări; lucrări suplimentare neprevăzute; modificarea termenului de executare; rezilierea contractului.) după cum urmează:

 

·                N-au parvenit______________________________________________

 

Comentariile, expunerile, propunerile, grupului de lucru pentru achiziţii:

 

·                _n-au  fost comentarii           ________________________________________________

Rezultatele examinării:

 

În baza hotărârii grupului de lucru expusă în procesul verbal Nr. 001  din “ 21 ” ianuarie 2019  a fost  încheiat acordul adiţional  Nr._001_ din “ 28 ” 01. 2019 privind:

 

·                Achiziționarea produselor petroliere (Benzină ,motorină , GPL)     

 

Prin prezenta dare de samă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea atribuirii contractului prin procedura achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conducătorul grupului de lucru:

 

_______Alexandru   Gâlcă__________          ____________________

(Nume, Prenume)                                                                (Semnătura)

L.Ș.

Executor:         L.Gâlcă

Tel.:                 024322907