Noutăți

Darea de seama tavi

 

 

 

DAREA DE SEAMĂ

nr._003___

 

privind contractelor de antrepriză

încheiate prin Cererea Ofertelor de Prețuri

 

 

 

“ 24  ”  septembrie  2018                                                                             or. Căușeni

(locul desfăşurării şedinţei)

 

 

  Autoritatea contractantă:              _____ÎM ,,Apa – Canal Căușeni_____

(instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)

                     IDNO/ IDNP:  _____1003608150309_______

 

               Cererea Ofertelor   de Prețuri:      din “_08__”_august___2018__

publicată în BAP   “_08__”_august ___2018__

              Obiectul achiziției:  Achiziționarea țevilor și accesorilor

(expunerea succintă a obiectului achiziţiei)

                           Cod CPV:   44160000-9

Sursele de finanțare: ____surse financiare proprii________________________

(Buget de stat, Buget CNAM, Buget CNAS, Surse externe, Alte surse)

 

În rezultatul concursului prin Cererea Ofertelor de Prețuri a fost încheiat cu ofertantul câştigător contractul de achiziţie, după cum urmează:

Nr.

d/o

Denumirea operatorului

economic

Cod CPV Nr. şi data contractului înregistrat la AAP Nr. şi data Dării de Seamă înregistrată la AAP Valoarea contractului Termenul de valabilitate a contractului
1. SRL UNIPLAST 44160000-9 Nr.003 din 18.09.2018 nr.003 din 24.09.2018 505499.21 lei 12 LUNI
 

În perioada desfăşurării lucrărilor susnumite au parvenit modificări (micşorarea volumului de lucrări; lucrări suplimentare neprevăzute; modificarea termenului de executare; rezilierea contractului.) după cum urmează:

 

·                N-au parvenit______________________________________________

 

Comentariile, expunerile, propunerile, grupului de lucru pentru achiziţii:

 

·                _n-au  fost comentarii           ________________________________________________

Rezultatele examinării:

 

În baza hotărârii grupului de lucru expusă în procesul verbal Nr. 003  din “ 11 ” septembrie 2018  a fost  încheiat acordul adiţional  Nr._003_ din “ 18 ” 09. 2018 privind:

 

·                Achiziționarea țevilor și accesorilor

 

Prin prezenta dare de samă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea atribuirii contractului prin procedura achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conducătorul grupului de lucru:

 

_______Alexandru   Gâlcă__________          ____________________

(Nume, Prenume)                                                                (Semnătura)

L.Ș.

Executor:        L.Gâlcă

Tel.:                 024322907